Všeobecné obchodní a dodací podmínky


 1. Všeobecně

  1. Obchodní firma VIKO s.r.o. se sídlem U Beránky 2140/4, 160 00 Praha 6, zaregistrovaná a vedená u Městského soudu v Praze, oddíl c, vložka 45968, IČO:25127039, DIČ:CZ25127039, se zabývá koupí a prodejem plechů za tepla a za studena válcovaných firmy ISD Dunaferr Kft., Maďarsko.
 2. Rozsah platnosti

  1. Tyto všeobecné podmínky upravují dodavatelsko odběratelské vztahy při prodeji zboží mezi prodávajícím VIKO s.r.o. a kupujícím a jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy, resp. potvrzené objednávky.
  2. Všeobecné obchodní podmínky platí v plném rozsahu, pokud se prodávající a kupující nedohodnou v kupní smlouvě, případně v potvrzené objednávce jinak. Takováto ujednání mají přednost před těmito všeobecnými obchodními podmínkami. Tyto obchodní podmínky mají naopak přednost před jinými obchodními podmínkami, zejména obchodními podmínkami kupujícího.
  3. Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro všechny současné a také budoucí zákazníky, kteří vstoupí do dodavatelsko-odběratelských vztahů s firmou VIKO s.r.o.
  4. Nabídky prodávajícího nejsou závazné. Uzavřené dohody, ujednání a přísliby, které byly učiněny ústně, je možno považovat za závazné pouze tehdy, pokud byly prodávajícím písemně potvrzeny.
  5. Prodávající je oprávněn, bez předchozího upozornění, jednostranně změnit nebo zrušit tyto všeobecné obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí od 1.7.2010 do jejich novelizace nebo zrušení.
 3. Kupní smlouva, objednávka

  1. Objednávky na základě nabídek a informací zpracovává kupující. Objednávka musí mít požadované náležitosti, zejména:

   • obchodní jméno firmy
   • fakturační a dodací adresa
   • IČO, DIČ (je-li registrován jako plátce DPH)
   • kontaktní osobu kupujícího, datum a podpis oprávněné osoby
   • spojení: telefon, fax, e-mail
   • přesné označení objednávaného zboží (název zboží, číslo výkresu nebo identifikační číslo), počty kusů, cenu v dohodnuté měně
   • technické požadavky – normy
   • případně jiné specifické požadavky
  2. Objednávka, písemně potvrzená prodávajícím, je chápána jako kupní smlouva.
  3. Požadavkem výrobního závodu na minimální množství a hodnotu objednaného materiálu /jedné položky/ je 1 tuna, resp. 1 kus plechu. Celkový objem objednávaného zboží v rámci jedné objednávky je minimálně 22 t, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak.
  4. Objednávky zasílejte písemně na adresu uvedenou v bodě 1., na fax: +420 233 321 191 nebo e-mailem na adresu viko@viko.cz včetně kopie na sales@viko.cz
 4. 4. Cena

  1. Ceny a technicko-dodací podmínky se sjednávají podle konkrétní nabídky prodávajícího, platného do uzavření smlouvy nebo potvrzení objednávky prodávajícím
  2. Cenou se rozumí kupní cena za zboží včetně nákladů na přepravu do závodu kupujícího, tj. cena v paritě CPT místo určení.
 5. Platební podmínky

  1. Stanovení platebních podmínek je výhradním právem prodávajícího, případně se stanoví dle dohody mezi prodávajícím a kupujícím. Zaplacením úplné kupní ceny se rozumí připsání celé fakturované částky na účet prodávajícího.
   Platby:

   • předem, bankovním převodem
   • na fakturu se splatností (zpravidla 14 kalendářních dnů)
  2. Platby se realizují v CZK nebo v EUR, vždy výhradně dle dohody mezi prodávajícím a kupujícím. Poplatky bank jsou realizovány na vrub kupujícího, příp. i na prodávajícího dle požadavků domovských bank. Zahraniční kupující jsou zodpovědní za poplatky při bankových převodech v krajinách mimo České republiky.
  3. Kupující je povinen uhradit kupní cenu na účet prodávajícího ve lhůtě uvedené na faktuře. Pokud je kupující v prodlení s placením, je prodávající oprávněn, aniž by zaslal upomínku, účtovat kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,05% denně z celkové neuhrazené kupní ceny, přičemž prodávající je také oprávněn zadržet dosud nesplněné dodávky ze všech uzavřených a dosud nerealizovaných kupních smluv s kupujícím, aniž by to znamenalo porušení smlouvy.
  4. Vlastnictví ke zboží, jehož prodej je předmětem kupní smlouvy, přechází na kupujícího okamžikem dodání a převzetí zboží. Převzetí zboží stvrdí Kupující svým podpisem na dodacím listu.
 6. Dodací podmínky

  1. Kupující je povinen před prvním odběrem zboží předložit výpis z obchodního rejstříku v aktuálním znění a osvědčení o registraci k dani z přidané hodnoty (pokud je plátcem)
  2. Způsob a místo odběru zboží kupujícím se stanoví dohodou. Zpravidla je to dodávka do skladu kupujícího.
   Prodávající je povinen dodat odpovídající doklady k dodávce zboží.
  3. Dodávky jsou zpravidla realizovány do 4 týdnů od objednání nebo dle nabídnutých dodacích termínů, resp. termínů potvrzených v objednávce.
 7. Záruka

  1. Kupující je povinen prohlédnout (zkontrolovat) zboží při převzetí nebo bezprostředně po doručení dopravcem. Jestliže kupující neprovede prohlídku zboží s odbornou péčí a včas, nemůže uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, bez ohledu na to, zda zboží mělo nebo mohlo mít vady.
  2. U zjevných vad je kupující povinen tyto vady reklamovat neprodleně poté, kdy vadu zjistil, nejpozději však do 10 pracovních dnů od dodání zboží. Na pozdější reklamace zjevných vad nebude brán zřetel. Za zjevnou vadu se považuje též vada množstevní.
  3. Prodávající přejímá záruku za jakost v důsledku skrytých vad, s výjimkou vad zjevných, po dobu 6 měsíců, stanovené výrobním závodem, ode dne dodání zboží kupujícímu. Kupující musí prokázat, že vadné zboží je původem z ISD Dunaferr.
  4. Prodávající neposkytuje záruky na vady zboží, které byly vyvolány nesprávnou, zcela neodbornou manipulací, nesprávným skladováním nebo jiným poškozením vinou kupujícího.
  5. Reklamace musí mít vždy písemnou formou a musí být doložena doklady pro projednání oprávněnosti reklamace.
  6. Kupující je povinen podat prodávajícímu zprávu o případných vadách neprodleně po tom, kdy vady zjistil, nejpozději však do konce záruční doby. Při reklamaci zboží si prodávající vyhrazuje právo kontroly stavu reklamovaného zboží přímo na místě.
  7. Je-li prokázáno, že reklamace je oprávněná, je prodávající povinen, dle dohody obou stran, poskytnout kupujícímu jeden z následujících nároků:

   • přiměřená sleva z kupní ceny
   • odstranění vady opravou zboží v dohodnuté lhůtě
   • dodávka náhradního zboží nebo vrácení kupní ceny za zboží vadné
   • dodávka chybějícího zboží (množstevní vada)
  8. V případě dodávky plechů se jedná o následující záruční podmínky:

   • Prodávající garantuje, že jím dodané výrobky, případně výpalky jsou bez materiálových a výrobních vad a jsou vyrobeny v souladu s technickými podmínkami sjednanými pro každý jeden obchodní případ.
   • Obvyklá záruční doba je 6 měsíců od data dodávky.
   • Garanční závazky a z nich vyplývající odpovědnost Prodávajícího jsou omezeny na plnění dle bodu 7.7. a to výhradně na základě souhlasného stanoviska smluvních stran a Výrobce.
   • Podmínky vylučující záruční závazky, resp. mající za následek jejich zrušení před uplynutím smluvené záruční lhůty:
    • skladování v rozporu s pravidly pro skladování hutních výrobků,
    • živelné pohromy (voda, oheň atd.) působení chemikálií anebo jiných vlivů, které výrobek poškozují anebo mohou mít vliv na jejich správnou funkci,
  9. Na základě zjištění vedoucí k reklamaci dodaného zboží informuje prodávající výrobce a ten každou jednotlivou reklamaci samostatně posuzuje. Výrobce proto požaduje, aby se veškeré reklamované výrobky skladovaly odděleně tak, aby na požádání mohlo být provedeno osobní reklamační řízení za účasti výrobce ISD Dunaferr. V případě oprávněné reklamace a její akceptace výrobcem ISD Dunaferr jdou náklady za eventuelně provedené zkoušky či nezávislá posouzení za výrobcem. V případě neoprávněné reklamace a jejího neuznání jdou veškeré náklady za Kupujícím.
 8. Storno podmínky

  1. Při požadavku na zrušení objednávky ze strany kupujícího si prodávající vyhrazuje právo žádat o předběžné prověření možnosti storna, jinak je oprávněn žádat storno poplatek až do výše prokazatelných vzniklých nákladů na zajištění plánované dodávky.
 9. Závěrečná ustanovení

  1. Uzavřením kupní smlouvy (potvrzení objednávky) pozbývají veškerá přecházející jednání a korespondence, vztahující se k obsahu kupní smlouvy, svoji platnost.
  2. Změny, doplnění a dodatky kupní smlouvy, příp. potvrzené objednávky, jsou platné jen tehdy, pokud jsou uzavřeny písemnou formou a jsou podepsány oběma smluvními stranami.
  3. Právní vztahy neupravené kupní smlouvou, ani těmito obchodními podmínkami, se řídí příslušnými ustanoveními občanského a obchodního zákoníku.
  4. Pro všechny právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím je závazný právní řád České republiky.
  5. Případné spory, které by mohly vzniknout mezi smluvními stranami v procesu dodavatelsko-odběratelských vztahů budou řešeny především smírčí cestou. Pokud by nedošlo k dohodě, pak v souladu s odstavci 9.3. a 9.4. těchto Obchodních podmínek.

Všechna práva vyhrazena 2024 VIKO.cz
Vytvořil: Reklalink s.r.o.